Monthly Archives: Tháng Mười 2018

Trưởng thành là một quá trình … giết cha.

Cách đây 5 – 6 năm, thời mình đang dành cả tuổi thanh xuân để tìm “lẽ sống”, và đã có cơ may xem được toàn bộ video buổi nói chuyện của Nhà nghiên cứu Triết học – học giả Bùi Văn Nam Sơn nói về chủ đề “Khai Sáng và Trưởng Thành”. Trong buổi […]